یس! الی هم هماهنگ شد و قراره توی سفر چند روزه همراهمون باشه!  دل تو دلم میست تا فردا شب، چقدر دنبال فرصت بودیم برای با هم بودن! الان به بهترین نحو پیدا شده. پسته نوشت1: قسم  به شعر "بلیـــــغ" نِزار قَبّانی به عطرِ روسریِ تو، به سیب لبنانی کشیدن‌تو‌به‌یک‌شعر کارحافظ‌هاست گلم تو شاخه نباتی خودت نمیدانی