همه امتم را از حاضر و غایب و به آنان که تا روز قیامت در صلب مردان و رحم زنان هستند سفارش می‌کنم به صله رحم، اگرچه یک سال راه (میان آنان فاصله) باشد و این از دین اسلام است نوشته انجام صله رحم تا چه موقعی واجب است؟ اولین بار در دین و اندیشه پدیدار شد.