به کودک فرصت بدهیم تا خودش به دنبال راه حل بگردد. به آنها اجازه دهیم راه حل های متفاوتی را امتحان کنند. با این کار کودکان شیوه های حل مسئله را می آموزند و اعتماد به نفس بیشتری کسب می کنند. 

بنابراین زمانی که مشکل کوچکی برای کودک ایجاد میشود، با عجله برای حل مشکل اقدام نکنید. بلکه با حفظ آرامش اجازه دهید او بداند خودش توانایی برطرف کردن مشکلات زندگی را دارد و می تواند به تنهایی با آن مشکل مقابله کند. کودک را در جهت پیدا کردن راه حل هدایت کنید