بی عقلی ، تهمت ها،خیانت و بی ادبی


نشانه عدم بلوغ روحی انسان هاست.

انسان های نارس این موارد را زیاد دارند ؛


شما انسانی رسیده باشید!

با سبکبالی و بدون اینکه قضاوت یا سرزنش کنید ،


و بدون اینکه از این حرفها ناراحت شوید…

از کنار این ها رد شوید …


اگر هوای دلتان ابری شد و چشم هایتان باریدند،

بگذارید این اشک ها باران رحمت و بخشش باشند


برای آنها که نمی دانند و 

زمین دلشان خشک شده است،

اینجاست که دل بخشنده شما

چشمه جوشانی می شود که به منبع عظیم لطف خدا متصل شده است.