لقمه حرام بر روح و روان انسان تاثیر میگذارد چه رسد به فرزند که از همان ابتدا در درون شکم مادر از وجود مادر تغذیه می کند. نوشته داشتن فرزند صالح با رعایت این اصول اولین بار در دین و اندیشه پدیدار شد.