بسیاری از ما تمام عمرمان همه جا کوشش میکنیم که به همه ثابت کنیم که چقدر خوب هستیم و تا آنجا پیش میرویم که همه زندگی ما برای اثبات 2 چیز است:


اول) من را خوب بدانید و لطفا من را دوست داشته باشید.

دوم) تا آنجا کوشش می کنیم که تقریبا همه جا باید خود را بیشتر و بهتر و برتر از آن چیزی نشان دهیم که هستیم .


بعد برای حفظ این بیشتری و برتری تمام عمر رنج می بریم و نگران هستیم و کوشش بیش از حد می کنیم و احساس امنیت و آرامش نمی کنیم .