نقش نورپردازی در زیبایی فضای داخلی

باید بدانیم که یک شئ یا مکان زیبا ابتدا باید دیده شود و برای دیده شدن باید ان جسم نور را به چشم ما منعکس کند

نوری که از جسم به چشمان ما می رسد باعث دیده شدن جسم می شود و ما اگر نوری که به چشم می رسد را تحت کنترل قرار دهیم می توانیم در زیبا جلوه دادن یک جسم تاثیر بگذاریم

▪ نورپردازی مناسب

شاید تشخیص این موضوع که آیا در اتاق خواب تان نورپردازی درست و

اصولی وجود دارد یا نه، در وھله اول، کار چندان راحتی نباشد اما به راحتی از

تبعات آن می توان به این مطلب پی برد. اگر صبح ھا با سردرد از خواب بیدار

می شوید، چشم ھایتان می سوزد، ھاله ای قرمزرنگ اطراف مردمک

چشم ھایتان دیده می شود یا اگر از ھمان اولین ساعات شروع روز، عادت به

بدخلقی و پرخاشگری دارید، ھمه و ھمه نشانگر جای خالی نورپردازی

مناسب در اتاق تان است؛ چرا که نورپردازی خوب موجب می شود در خانه

خود احساس آرامش و امنیت داشته باشید.

راه حل تمامی این مشک متر ت، ایجاد یک شمای انعطاف پذیر نوری است به

نحوی که برای تمامی ساعات روز مناسب باشد و به اتاق ھای شما در ھر لحظه از شبانه روز، حالتی خوشایند ببخشد. نورپردازی باید به گونه ای

طراحی شده باشد که با فشاردادن یک کلید ساده، به راحتی بتوانید نور اتاق را زیاد یا کم کنید و مث متر اتاق خود را از یک اتاق نورانی، به یک اتاق

آرام با نوری رمانتیک که برای خوردن یک شام دونفره با ھمسرتان مناسب است، تبدیل کنید.

▪ نور طبیعی

نور طبیعی، یکی از ویژگی ھای مثبتی است که یک خانه می تواند داشته باشد اما کیفیت نور در ھر قسمت خانه متفاوت است و بستگی به

جھت اتاق ھا دارد. شاید بد نباشد نگاھی به نحوه نور اتاق ھا با توجه به جھت قرارگرفتن شان در عرض و طول جغرافیایی بیندازیم.

اتاق ھای رو به شمال :. این اتاق ھا سرد ھستند، نور زننده ای دارند و نور مستقیم خورشید به آنھا نمی تابد ھنرمندان نقاش معمولی اتاق کار خود

را رو به شمال انتخاب می کنند تا در نور آن، بھتر بتوانند رنگ ھا و طیف ھای مختلف را تشخیص بدھند.

اتاق ھای رو به شرق: اولین اتاقھایی که با طلوع خورشید روشن می شوند، اتاق ھای رو به شرق ھستند اما بعد از گذشت چند ساعت از زمان

طلوع، سایه ای بلند و طو. نی مدت بر این اتاق ھا سایه می افکند و طی روز دیگر خبری از نور خورشید در این اتاق ھا نیست. بھتر است برای تعدیل

نور شدید و خیره کننده آفتاب در زمان طلوع، در این اتاق ھا از نور مصنوعی استفاده شود. با این کار می توان در اواسط روز نیز تا حد ممکن، نور

طبیعی روز را به نوعی در این اتاقھا ایجاد کرد. این تمھید برای اتاق ھای رو به شمال ھم کارآیی دارد.

اتاق ھای رو به جنوب: نور و گرمای خورشید در تمام مدت روز در این اتاق ھا وجود دارد؛ البته ممکن است طی روز و در فصل ھای مختلف، کیفیت و

میزان آن اندکی تغییر کند. بھتر است آشپزخانه، اتاق نشیمن و ھر جایی که معمو. مدت زمان زیادی را طی روز در آنجا می گذرانید، رو به جنوب

باشد.

اتاق ھای رو به غرب: در گرم ترین ساعات روز، نور خورشید به این اتاق ھا می تابد و زمانی که نور شدید است، چشم را آزار می دھد بعدازظھرھا در.

این اتاق ھا سایه می افتد و نور خورشید، م متر یم تر می شود.

▪ نور اتاق خواب بزرگسالان

نور خوب در اتاق خواب، به شما این امکان را می دھد که بعد از یک روز سخت کاری، خوابی راحت داشته باشید. البته این را فراموش نکنید

که منظورمان این نیست که اتاق خواب باید تاریک باشد تا خوب بخوابید، چون در این صورت، صبح روز بعد برای پوشیدن لباس مشکل پیدا می کنید

و ممکن است با جوراب ھای لنگه به لنگه سر کار بروید!

بھترین نور برای اتاق خواب، نور کنار تختخواب است که برای مطالعه و حتی دیدن تلویزیون خوب است و حتی اگر ھم اتاقی شما بخواھد بخوابد،

چشمانش را آزار نمی دھد. می توانید برای نور کنار تختخواب تان از آباژورھای کنار تختی استفاده کنید یا نوری را در قسمت با. یی تخت خود تعبیه

کنید یا روشنایی ھای دیوارکوب در اتاق خود نصب کنید

در انتها امیدوارم که با استفاده از این روش با هزینه پایین بتوانید فضای داخلی مورد نظرتان را جلوه ای دلخواه بدهید