روزه در ماه شعبان از فضیلت بسیاری برخوردار است. امام صادق فرمودند هرکس روز اول شعبان را روزه بگیرد بهشت بر او واجب می شود نوشته درباره فضائل ماه شعبان و اعمال مخصوص آن اولین بار در دین و اندیشه پدیدار شد.