درواقع انسان با فرستادن صلوات و درود بر پیامبر برای خود خیر دنیا و آخرت می خرد. نوشته این ذکر معروف، کلید حل مشکلات و رمز استجابت دعا اولین بار در دین و اندیشه پدیدار شد.