با هیچ کسم میل سخن نیست ولیکن تو خارج از این فلسفه و قاعده هایی "ـمجتبی ـقندالی"