اینبار من یک بارگی در عاشقی پیچیده ام "ـمولوی" پسته نوشت1: متولد شدم