اسرار غــمش گفتم در سینه نگه دارم رسوای جهانم کرد این رنگ پریدن ها "یغمای جندقی"