دلم یک شعر میخواد که تمام تنفرم را از آدمها بیان کند.... پسته نوشت1: ما آزموده اییم در این شهر بخت خویش  بیرون باید کشید از این ورطه رخت خویش "ـحافظ"