درڪ ارزش بازڪردن چشمی ڪه میتوانست امروز صبـح، دیگر گشوده نشود …


💫حس خوب یعنی:

ارزش نگاه پر مهر دوباره ی تو در هر بامداد، به چهره عزیزانی ڪه ممڪن بود دیگر هرگز ڪنار تو نباشند...

حس خوب یعنی:

بی تابی تو برای گرفتن دست نابینای ناشناسی ڪه قصد عبور از خیابان را دارد...


💫حس خوب یعنی:

نیت خیر برای آنانڪه می شناسی و نمیشناسی …

حس خوب یعنی:

پشتوانه ی دعای پـدر و مـادر...


و حس خوب در یڪ‌ ڪلام یعنی:

تبسّم دوباره خـدا به تـو در آغاز یڪ روز دیگر از باقیمانده ی زندگی ات ...💝